BTC lên gần 4%

ETH gần 9% 😂 

Đang chuẩn bị lên hay sao nhỉ?

Close